Casa Verde

02-Casa-verde-png

Programului Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,

  • beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

Perioada depunerilor de dosare:17 octombrie -14 noiembrie 2016

Buget alocat: 34 milioane lei

  • beneficiari persoane fizice

Perioada depunerilor de dosare:10 octombrie -24 octombrie 2016

Buget alocat: 60 milioane lei

CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAM?

priza-verde-png

a) nu înregistreaza obligatii de plata restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale în vigoare;

b) în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infractiuni împotriva mediului, prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

c) sa nu fie înregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;

d) sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie în vederea implementarii proiectului;

e) sa aiba în administrare sau în proprietate imobilul, teren si constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;

f) sa nu faca parte dintr-o întreprindere unica, asa cum este ea definita în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) în constructia/constructiile pentru care se solicita finantare exista sistem de alimentare cu apa, functional.

Conform ghidurilor aflate în dezbatere publică, proiectele finanțate prin “Casa Verde Plus” vor include, pe lângă sistemele de încălzire, optimizarea energetică prin folosirea de materiale cu amprentă redusă de carbon, sisteme de acoperișuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și sisteme de iluminat ecologice.”, a declarat ministrul Mediului, Pașca-Palmer.

Cine poate aplica pentru programul Casa Verde ?

Aplicanții pentru Programul Casa Verde trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României
  • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs se soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cază de utilitate publică;
  • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizeză activităţi cu efect negativ asupra mediului

sursa: Agerpres

Scopul programului

Scopul programului il reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.

CE SE FINANŢEAZĂ PRIN PROGRAMUL CASA VERDE 2016 PENTRU UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUŢII PUBLICE ŞI UNITĂŢI DE CULT ?

În cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

CE SE FINANŢEAZĂ PRIN PROGRAMUL CASA VERDE 2016 PENTRU PERSOANE FIZICE?

Prin program se finanteaza urmatoarele sisteme de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completarii sistemelor clasice de încalzire:

  a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

  b) instalarea de pompe de caldura, exclusiv pompele de caldura aer-aer;

  c) optimizarea energetică prin sisteme de eficientizare a consumului de resurse,i sisteme de iluminat ecologice, sisteme de acoperișuri verzi.

 

CARE ESTE CUANTUMUL FINANŢĂRILOR ACORDATE?

 

CARE ESTE CUANTUMUL FINANŢĂRILOR ACORDATE?

Beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

În cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE?

 

a) cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si încercarilor;

c) taxa pe valoarea adaugata (TVA);

d) cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

 

 

CARE ESTE CUANTUMUL FINANŢĂRILOR ACORDATE?

Beneficiari persoane fizice

 

Finanţarea se acordă după cum urmează:

  a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

  b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

  c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE?

 

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achizitia de sisteme de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completarii sistemelor clasice de încalzire;

b) cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului;

c) taxa pe valoarea adaugata (TVA).

 

CARE SUNT PAŞII DE URMAT PENTRU A OBŢINE FINANŢAREA?

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate;

e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse;

f) soluţionarea contestaţiilor;

g) încheierea contractelor de finanţare;

h) implementarea proiectului.

logo_resize

OFERIM CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE, STUDII DE FEZABILITATE ȘI PROIECTE TEHNICE

Echipa Solar Eco Systems oferă consultanță de specialitate în alegerea soluției pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programul Casa Verde 2016. Citeste despre noi si proiectele implementate până acum.

Dintre soluțiile incluse în programul Casa Verde, Solar Eco Systems poate oferi următoarele tehnologii:

  • încălzirea apei menajere: sistemul Kerberos – sistem care, prin intermediul echipamentului Kerberos, folosește energia electrică produsă de panourile fotovoltaice direct în rezistența electrică a boilerului. Citeste mai multe despre Sistemul Kerberos și avantajele acestui produs față de panourile termice solare.

 03-produse-casa-verde-png