POIM 6.1

POIM 6.1

POIM 6.1 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivului Specific 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sprijinul acordat vizând producția de energie.

POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi adresează nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

În cadrulacestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile de mai jos:

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogas

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală

Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.1. producție sunt:

Unităţi administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Societăţi comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;

Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului

Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului proiectului;

Organizarea de şantier

Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform Ordinului ANRE nr 59/2.08.2013 pentru aprobarea

Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public).

Rețeaua de transport și distribuție a energiei termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică(în cazul proiectelor propuse de UAT/ADI).

Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de atribuire,obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului de mediu, etc) ; managementul proiectului ; auditul proiectului; acțiuni de promovare a proiectului.-numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.

Următoarelor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile:

– taxa pe valoarea recuperabila*;

– dobânda debitoare cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;

– alte comisioane aferente creditelor;

– cheltuielile cu amortizarea;

– achiziţia de echipamente second-hand;

– amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

– costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;

– cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;

– achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului

Contribuția publică este asigurată în proporție de 85% din FEDR și 15% de la bugetul de stat.

Intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi:

80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici;

70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;