POR 3.1B

POR 3.1B

POR 3.1B Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor pentru Clădiri publice.

 

Obiectiv Specific:Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

 

Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții/operaţiunii?

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, dupăcaz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 

ATENȚIE:Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat. Prin prezentul ghid nu sunt finanţate proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.

 

Care este cuantumul cofinanţării acordate încadrul prezentului apel de proiecte?

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • pentru regiunea București-Ilfov rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),

   – maxim 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – autorități și instituții publice locale, respectiv

   – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului– autorități publice centrale

 

 • pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),

   – maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – autorități și instituții publice locale, respectiv

   – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului – autorități publice centrale

 

Care este valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro*

Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro

 

 

Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1?

 

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alteorgane de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice în subordinea Guvernuluiori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice)
 • Autoritățile și instituțiile publice locale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 340 din 2004 privind institutia prefectului, cu modificările și completările ulterioare (UAT comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București și sectoarele componente, instituții publice locale din subordinea acestora, instituția prefectului),
 • Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.